Loader
Notársky úrad | JUDr. Ľubomír Vlha - Môžem si vybrať notára pri dedičskom konaní?
Dedičské konanie od 01.07.2016
Môžem si vybrať notára pri dedičskom konaní?

Príslušnosť notára v dedičskom konaní je daná zákonom, a preto nie je možné, aby si dedič notára vybral sám. Výber notára nie je možný ani v prípade, že by sa o konkrétnom notárovi dohodli všetci dedičia. Jeho príslušnosť je závislá od súdu príslušného na konanie o dedičstve.

Podľa Civilného mimosporového poriadku sa príslušnosť súdu na konanie o dedičstve určuje na základe troch kritérií. V prvom rade je príslušný súd, v ktorého obvode mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu. Rozhodujúca je adresa trvalého pobytu, ktorú má poručiteľ evidovanú v Registri obyvateľov SR. Teda napríklad, ak mal poručiteľ trvalý pobyt v Trenčíne, príslušný bude Okresný súd Trenčín. Ak nemožno určiť príslušnosť súdu na základe adresy trvalého pobytu poručiteľa, príslušný je súd, v ktorého obvode sa nachádza majetok poručiteľa. V prípade, že nemožno určiť príslušnosť ani takto, miestne príslušným je súd, v obvode ktorého poručiteľ zomrel. Takto určený súd následne poverí notára, aby v danej veci konal a rozhodol. Súd poveruje notárov so sídlom vo svojom obvode rovnomerne podľa rozvrhu práce. Preto nie je možný ani výber notára z bližšie určeného obvodu. V rámci novej právnej úpravy Civilný mimosporový poriadok čiastočne odbremenil súdy od dedičského konania, nakoľko celé prvoinštančné konanie o dedičstve, vrátane vydávania rozhodnutí prešlo na notárov ako súdnych komisárov. Úmrtie je súdu oznámené matričným úradom, v ktorého obvode došlo k smrti poručiteľa, a to doručením úmrtného listu. Na základe takto oznámenej skutočnosti začne súd konanie aj bez návrhu. Rovnako súd postupuje v prípade, že je osoba vyhlásená za mŕtvu. Osobitným prípadom, kedy môže dôjsť k zmene určeného notára je situácia, kedy sa notár objektívne javí ako zaujatý, a to či už k samotnému predmetu dedičského konania, voči niektorému z účastníkov dedičského konania, alebo ich zástupcom. Takáto okolnosť predstavuje zákonný dôvod, aby súd poveril iného notára. Dôvodom na  vylúčenie notára však nie sú okolnosti spočívajúce v jeho postupe v dedičskom konaní. V prípade, že by sa námietka účastníka konania týkala len postupu notára, súd na takúto námietku nebude prihliadať. V  námietke zaujatosti účastník dedičského konania uvedie proti komu námietka smeruje, dôvod, pre ktorý má byť notár vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o  dôvode vylúčenia dozvedel. O  vylúčení notára z úkonov súdneho komisára rozhoduje súd, ktorý notára vykonaním úkonov súdneho komisára poveril. Ak sa námietka zaujatosti preukáže ako dôvodná, súd podľa rozvrhu práce poverí iného notára.