Loader
Notársky úrad | JUDr. Ľubomír Vlha -

Môžem si vybrať notára pri dedičskom konaní?

Dedičské konanie od 01.07.2016
Môžem si vybrať notára pri dedičskom konaní?

Príslušnosť notára v dedičskom konaní je daná zákonom, a preto nie je možné, aby si dedič notára vybral sám. Výber notára nie je možný ani v prípade, že by sa o konkrétnom notárovi dohodli všetci dedičia. Jeho príslušnosť je závislá od súdu príslušného na konanie o dedičstve.

Podľa Civilného mimosporového poriadku sa príslušnosť súdu na konanie o dedičstve určuje na základe troch kritérií. V prvom rade je príslušný súd, v ktorého obvode mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu. Rozhodujúca je adresa trvalého pobytu, ktorú má poručiteľ evidovanú v Registri obyvateľov SR. Teda napríklad, ak mal poručiteľ trvalý pobyt v Trenčíne, príslušný bude Okresný súd Trenčín. Ak nemožno určiť príslušnosť súdu na základe adresy trvalého pobytu poručiteľa, príslušný je súd, v ktorého obvode sa nachádza majetok poručiteľa. V prípade, že nemožno určiť príslušnosť ani takto, miestne príslušným je súd, v obvode ktorého poručiteľ zomrel. Takto určený súd následne poverí notára, aby v danej veci konal a rozhodol. Súd poveruje notárov so sídlom vo svojom obvode rovnomerne podľa rozvrhu práce. Preto nie je možný ani výber notára z bližšie určeného obvodu. V rámci novej právnej úpravy

Civilný mimosporový poriadok čiastočne odbremenil súdy od dedičského konania, nakoľko celé prvoinštančné konanie o dedičstve, vrátane vydávania rozhodnutí prešlo na notárov ako súdnych komisárov. Úmrtie je súdu oznámené matričným úradom, v ktorého obvode došlo k smrti poručiteľa, a to doručením úmrtného listu. Na základe takto oznámenej skutočnosti začne súd konanie aj bez návrhu. Rovnako súd postupuje v prípade, že je osoba vyhlásená za mŕtvu.

Osobitným prípadom, kedy môže dôjsť k zmene určeného notára je situácia, kedy sa notár objektívne javí ako zaujatý, a to či už k samotnému predmetu dedičského konania, voči niektorému z účastníkov dedičského konania, alebo ich zástupcom. Takáto okolnosť predstavuje zákonný dôvod, aby súd poveril iného notára. Dôvodom na vylúčenie notára však nie sú okolnosti spočívajúce v jeho postupe v dedičskom konaní. V prípade, že by sa námietka účastníka konania týkala len postupu notára, súd na takúto námietku nebude prihliadať. V  námietke zaujatosti účastník dedičského konania uvedie proti komu námietka smeruje, dôvod, pre ktorý má byť notár vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. O  vylúčení notára z úkonov súdneho komisára rozhoduje súd, ktorý notára vykonaním úkonov súdneho komisára poveril. Ak sa námietka zaujatosti preukáže ako dôvodná, súd podľa rozvrhu práce poverí iného notára.

Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.