Loader
Notársky úrad | JUDr. Ľubomír Vlha -

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Dedičské konanie od 01.07.2016
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov poznáme aj pod skráteným pojmom „BSM“, je podrobne upravené v Občianskom zákonníku. BSM tvorí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva (veci existujúce a uchopiteľné) a čo nadobudol každý z manželov za trvania manželstva. T.j. od vzniku manželstva sobášom až po jeho zánik (rozvodom, smrťou, vyhlásením za mŕtveho) alebo po zrušenie BSM súdom za trvania manželstva.

Veci, ktoré nepatria do BSM:

 • Veci, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva ako veci nachádzajúce sa vo vlastníctve štátu (rieky, podzemné vody, nerastné bohatstvo a podobne).
 • Veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov alebo obaja pred uzatvorením manželstva.
 • Veci získané dedičstvom  (na základe dedičského rozhodnutia) alebo darom (darovacia zmluva).
 • Veci, ktoré slúžia podľa svojej povahy osobnej potrebe (šatstvo, obuv, kozmetika a podobne).
 • Veci, ktoré slúžia výkonu povolania len jedného alebo obom z manželov (auto, vybavenie práce a podobne). Pokiaľ by tieto veci slúžili obom manželom, tak potom by patrili do BSM.
 • Veci získané reštitúciou. Ak mal jeden z manželov alebo obaja vec vo vlastníctve pred uzatvorením manželstva alebo mu bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Veci, ktoré patria do BSM sú napríklad:

 • Všetky príjmy z pracovného alebo iného obdobného pracovného vzťahu.
 • Príjmy z podnikateľskej činnosti.
 • Úspory.
 • Výhry v lotérií.
 • Výnosy z majetku manželov a iné …

Ako sa dá zmeniť BSM?

Manželia môžu počas svojho manželstva dohodou rozšíriť alebo zúžiť svoje BSM o určitý majetok.Každý z manželov nadobúda majetok do svojho výlučného vlastníctva až do momentu, kým nepríde k zániku manželstva. Dňom zániku manželstva všetok majetok, ktorý sa nachádzal vo výlučnom vlastníctve každého z manželov, tvorí ich spoločné BSM.

Každá z týchto dohôd musí byť urobená len vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom a uzatvorenej manželmi pred notárom. Pokiaľ sa tieto dohody týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.

Rozšírenie alebo zúženie BSM

Rozšíriť rozsah BSM možno napríklad tak, že do BSM budú patriť aj veci, ktoré ide získať jeden z manželov darom, dedičstvom, ktoré by inak mal tento manžel vo výlučnom vlastníctve.

Kedy sa využíva zúženie BSM?

Často sa robí napríklad zúženie BSM na nehnuteľnosť a úver v banke. Pokiaľ jeden z manželov má nadobudnúť nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva a zodpovedať sám za úver, musí doložiť zápisnicu o zúžení BSM spísanú notárom na nehnuteľnosť a úver. Ak by tento manžel nemal spísanú notársku zápisnicu o BSM na majetok a úver, tieto by patrili do BSM.

Zúženie BSM je zároveň aj preventívnym prostriedkom pred exekútormi. Majetok toho z manželov, ktorý patrí na základe zápisnice o zúžení BSM do jeho výlučného vlastníctva, nemôže byť postihnutý výkonom exekúcie. V tomto prípade týmto majetkom nezodpovedá za dlhy druhého manžela.

Vznik BSM ku dňu zániku manželstva

Ďalším spôsobom nadobúdania majetku počas manželstva do výlučného vlastníctva jedným z manželov je, keď si manželia vyhradia vznik BSM až ku dňu zániku manželstva.

BSM reálne vznikne až ku dňu zániku manželstva napríklad rozvodom manželov, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho jedným z manželov. Takýto stav je možné dosiahnuť tak, že manželia hneď po  sobáši uzatvoria dohodu o vzniku BSM ku dňu zániku manželstva vo forme notárskej zápisnice spísanej notárom a uzavretej manželmi pred notárom. Následne každý z manželov nadobúda majetok do svojho výlučného vlastníctva až do momentu, kým nepríde k zániku manželstva. Napríklad rozvodom manželov, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho jedného z manželov. Dňom zániku manželstva všetok majetok, ktorý sa nachádzal vo výlučnom vlastníctve každého z manželov, tvorí ich spoločné BSM.

Zrušenie BSM za trvania manželstva

Keďže je BSM späté s manželstvom, najčastejším spôsobom zániku BSM je zánik BSM z dôvodu zániku manželstva (rozvodom, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho jedného z manželov). Toto sa volá vysporiadanie BSM. Ak manželstvo nezaniklo, ale je potrebné, aby zaniklo BSM, hovoríme o zrušení BSM počas manželstva. Zrušenie BSM počas manželstva je možné iba súdnou cestou z presne zákonnom stanovených dôvodov na návrh niektorého z manželov.

Zrušenie BSM súdom

Súd zruší BSM zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom. Za závažný dôvod sa považuje nehospodárne nakladanie jedného z manželov so spoločným majetkom. Alebo jeden z manželov sa zámerne nepričiňuje o vytváranie a rozmnožovanie spoločného majetku alebo sa nestará o potreby rodiny a spoločnej domácnosti (napr. sústavným a nadmerným požívaním alkoholických nápojov alebo iných omamných prostriedkov a pod.). V tomto prípade podáva návrh na súd ten z manželov, ktorý je dotknutý konaním manžela, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi.

Ďalším dôvodom, kedy súd zruší BSM je, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh na zrušenie na súd môže podať len ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja, môže návrh na zrušenie BSM podať ktorýkoľvek z nich. Ak bolo zrušené BSM za trvania manželstva, môže byť obnovené len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov.

K ďalším prípadom zrušenia BSM počas manželstva dochádza i rozhodnutím súdu v trestnom konaní o prepadnutí majetku alebo jeho časti štátu podľa Trestného zákona. K zrušeniu dochádza priamo zo zákona dňom nadobudnutia právoplatnosti trestného rozsudku. Rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu má za následok zrušenie BSM.

Vysporiadanie BSM dohodou bývalých manželov

Vysporiadanie je možné medzi manželmi dohodou. Pokiaľ sa nedohodnú na vysporiadaní, bude potrebné sa vysporiadať súdnou cestou. Zákon preferuje dohodu ako spôsob vysporiadania medzi bývalými manželmi. Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú bývalí manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Pokiaľ sa dohoda medzi manželmi týka nehnuteľnosti, musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť vkladom do katastra. Dohoda musí spĺňať prísne formálne podmienky v zmysle Občianskeho zákonníka týkajúceho sa platného právneho úkonu ako aj podľa katastrálneho zákona. Podpisy oboch manželov musia byť úradne overené. Ak sa dohoda týka hnuteľných vecí zákon nevyžaduje písomnú formu. Avšak manželia si musia dať písomné potvrdenie ako sa vyporiadali. V prípade dohody o vysporiadaní je potrebné, aby si manželia ustálili, ktorý spoločný majetok patrí do ich BSM. Následne sa dohodli, aký majetok zo spoločného majetku nadobudne každý z manželov do svojho výlučného vlastníctva. Teda aby si majetok rozdelili, alebo sa dohodli, že majetok prevezme jeden z bývalých manželov a vyplatí toho druhého alebo nepríde k žiadnej výplate.

Vysporiadanie BSM súdom na návrh niektorého z manželov

Ak sa vysporiadanie BSM nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. Pri vysporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Pri vyporiadaní sa medzi bývalých manželov rozdelia veci v pomere zodpovedajúcom veľkosti ich podielov. Niekedy takýto postup nie je účelný. Nemožno vylúčiť, aby veci boli prikázané iba jednému z manželov a druhému manželovi bude uložená povinnosť rozdiel hodnoty vyrovnať v peniazoch. Je možný i taký spôsob vyporiadania, že spoločná vec sa prikáže do podielového spoluvlastníctva obidvom manželom.

Súd prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Toto ustanovenie umožňuje, aby majetkové vzťahy manželov k spoločnému majetku upravili čo najspravodlivejšie v súlade s dobrými mravmi, so záujmami manželov i ich maloletých detí.

Vysporiadanie dlhov

Vysporiadanie BSM sa vykonáva ako vysporiadanie BSM v širšom zmysle, do úvahy sa berú a aj pohľadávky a dlhy vzniknuté za trvania manželstvaa ich hospodárenia so spoločným majetkom. Toto vyporiadanie BSM sa vykoná medzi manželmi, nie však vo vzťahu k tretím osobám. Veriteľom vyporiadaných manželov zostáva zachované ich právo žiadať napríklad splnenie dlhu od ktoréhokoľvek z bývalých manželov ako bezpodielových spoluvlastníkov.

Čo spôsobí nevysporiadanie BSM v lehote troch rokov od rozvodu manželstva?

Ak bývalí manželia neuzatvoria dohodu alebo nepodajú návrh na súd, po uplynutí troch rokov odo dňa zániku manželstva, nastúpi zákonná domnienka - pokiaľ ide o hnuteľné veci, manželia sa vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva, o ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Pri rozvode je potrebné vysporiadať BSM čo najskôr po zániku manželstva. Pokiaľ nemáte zrušené BSM zodpovedáte za dlhy svojho bývalého partnera.

Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.