Loader
Notársky úrad | JUDr. Ľubomír Vlha -

Zákon o registri partner verejného sektora

Dedičské konanie od 01.07.2016
Zákon o registri partner verejného sektora

Zákon o registri partnerov verejného sektora, známy tiež ako tzv. „protischránkový zákon“ nadobudol účinnosť od 1.2.2017. Účelom zákona je zabezpečenie možnosti obchodovania so štátom a ďalšími zákonom stanovenými subjektmi len za splnenia predpokladu predchádzajúcej registrácie. Takýmto spôsobom dochádza k sprehľadneniu vlastníckej štruktúry daných subjektov až po konečných užívateľov výhod.

V zmysle protischránkového zákona sa za partnera verejného sektora považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá čerpá finančné prostriedky z verejných zdrojov, majetok alebo práva z verejného sektora. Ďalej sem možno zaradiť osobu, ktorá uzatvorila zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s uzatvorenou zmluvou so zdravotnou poisťovňou, subjekt, ktorý disponuje pohľadávkami voči štátu, obci, vyššiemu územnému celku, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii a právnickej osobe zriadenej zákonom. Do registra sa zároveň povinne zapisujú zdravotné poisťovne, zhotovitelia geologických prác, osoby oprávnené na výber mýta a úhrady za diaľničné známky a držitelia banského oprávnenia. Partnerom verejného sektora je aj tzv. subdodávateľ, teda osoba, ktorá vyššie uvedeným subjektom dodáva tovar alebo služby, prípadne od nich nadobúda majetok. Zápis do RPVS je zároveň na dobrovoľnej báze umožnený aj fyzickým a právnickým osobám, ktoré nie sú partnerom verejného sektora.

Pre stanovenie povinnosti na registráciu je nevyhnutné vymedzenie rozhodujúcej peňažnej čiastky, t.j. povinnosť registrovať sa vzniká subjektom, ktoré jednorazovo z verejných zdrojov čerpajú peňažnú čiastku vo výške 100.000 €, alebo 250.000 € v opakovaných plneniach počas jedného kalendárneho roka, prípadne v tejto sume nadobúdajú majetok z verejného sektora alebo iným spôsobom nadobúdajú práva, napr. v rámci nájomnej zmluvy.

Nadobudnutím účinnosti zákona o registri partnerov verejného sektora vzniká povinnosť registrácie jednak subjektom, ktoré ešte len budú čerpať prostriedky z verejného sektora, ako aj tým, ktorí už tieto čerpajú. Subjektom, ktoré začali s čerpaním prostriedkov ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona, zákonodarca ustanovil pre splnenie registračnej povinnosti prechodnú šesťmesačnú lehotu, t.j. do 31.7.2017.

Pred tým, ako môžete byť zapísaný do RPVS je potrebná verifikácia, ktorú uskutočňuje zákonom oprávnená osoba – advokát, notár, banka, daňový poradca alebo audítor. S takto oprávnenou osobou sa uzatvára dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Oprávnená osoba realizuje následne okrem prvozápisu aj zmenu či výmaz zapísaných údajov. RPVS je vedený výlučne v elektronickej forme a údaje v ňom zverejnené sú právne záväzné voči všetkým a preto ich nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci ďalej verifikovať. V prípade, že ste pred nadobudnutím účinnosti daného zákona boli zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedeným Úradom pre verejné obstarávanie, po nadobudnutí účinnosti sa tieto osoby považujú za zapísané do RPVS, pričom im však zákon stanovuje povinnosť zabezpečenia osvedčenia identifikácie konečných užívateľov výhod podľa aktuálnej právnej úpravy, a to do 31.7.2017. Sankciou sa nesplnenie uvedenej povinnosti je automatický výmaz z registra.

Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.