Loader
Notársky úrad | JUDr. Ľubomír Vlha -

Účel predbežného vyšetrenia dedičstva

Dedičské konanie od 01.07.2016
Účel predbežného vyšetrenia dedičstva

V rámci predbežného vyšetrenia dedičstva poverený notár zisťuje okruh dedičov, obsah a hodnotu poručiteľovho majetku, vrátane dlhov poručiteľa. Notár zároveň zisťuje, či vzhľadom na konkrétnu situáciu je nevyhnutné urobiť neodkladné úkony, medzi ktoré možno zaradiť najmä zabezpečenie, ustanovenie správcu dedičstva, predaj vecí, prípadne ďalšie úkony.

Súčasťou predbežného vyšetrenia dedičstva sú taktiež úkony notára, ktoré smerujú k zisteniu či poručiteľ zanechal závet, prípadne listinu o vydedení niektorého zo zákonných dedičov. Evidencia závetov je vedená v Notárskom centrálnom registri závetov. Objasnenie týchto skutočností je nevyhnutné pre ďalší postup dedičského konania s ohľadom na výrazné odlišnosti zákonného dedenia a dedenia zo závetu. Novinkou, ktorú priniesol Civilný mimosporový poriadok je, že zistenie stavu a obsahu závetu realizuje notár poverený súdom na prejednanie dedičstva a nie ten notár, u ktorého je závet uložený. Pri zisťovaní poručiteľovho majetku je rozhodujúci stav, ktorý existoval v okamihu smrti poručiteľa. Na to, aby sme dlh mohli zaradiť k pasívam poručiteľa je nevyhnutné, aby tento dlh existoval už v čase smrti poručiteľa. V prípade, že dlh vznikne až po jeho smrti, nemôže byť predmetom dedičského konania. V tejto súvislosti je dôležité poukázať na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 6 M Cdo 12/2011, v zmysle ktorého dlh týkajúci sa nedoplatku na nájomnom a poplatkoch súvisiacich s užívaním bytu, ktorého nájomcom bol poručiteľ, nepatria do predmetu dedičstva v prípade, že takýto dlh vznikol po smrti poručiteľa. Po takomto zistení poručiteľovho majetku notár ďalej hodnotí, či je nevyhnutné majetok poručiteľa zabezpečiť. Zabezpečenie vecí, ktorá patria do dedičstva sa realizuje uložením do úschovy u notára alebo uložením u uschovávateľa, prípadne zapečatením poručiteľovho bytu, alebo iného miesta, na ktorom sa veci nachádzajú. V prípade, že sú majetkom poručiteľa peniaze uložené na bankovom účte alebo na vkladnej knižke, môže dôjsť k zákazu výplaty z týchto prostriedkov. Predaj hnuteľných vecí sa nariadi v prípade, že úschova takýchto vecí vzhľadom na ich charakter nie je možná bez nebezpečenstva škody alebo bez vzniku neprimerane vysokých nákladov. Vzhľadom na priebeh dedičského konania je nevyhnutné, aby bolo zabezpečené zachovanie majetkových hodnôt patriacich do dedičstva. Na tieto účely je ustanovený správca z okruhu dedičov, osôb blízkych poručiteľovi, prípadne môže túto funkciu plniť aj notár, ktorý v danom konaní neprejednáva a nerozhoduje o dedičstve. Celé predbežné vyšetrenie dedičstva sa končí vyhodnotením či a v akom rozsahu poručiteľ zanechal majetok. V prípade, ak sa po šetrení majetku poručiteľa zistí, že tento nezanechal žiaden majetok, konanie sa zastaví. Ak je hodnota poručiteľovho majetku nepatrnej hodnoty, prípadne nedosahuje ani výšku nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, bude takýto majetok vydaný tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa a samotné konanie sa zastaví. Ak je zistený majetok poručiteľa v dostatočnej výške, notár pokračuje v dedičskom konaní. 

Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.