Loader
Notársky úrad | JUDr. Ľubomír Vlha -

Jednoduchá spoločnosť na akcie

Dedičské konanie od 01.07.2016
Jednoduchá spoločnosť na akcie

Novela Obchodného zákonníka, ktorá nadobudla účinnosť 1.januára 2017, predstavuje rozšírenie okruhu obchodných spoločností. V súčasnosti tak okrem doteraz existujúcich druhov obchodných spoločností možno vyvíjať podnikateľskú činnosť prostredníctvom jednoduchej spoločnosti na akcie

(ďalej len „j.s.a.“). Pre vymedzenie charakteru j.s.a. je nevyhnutné vychádzať zo skutočnosti, že tento novovytvorený typ obchodnej spoločnosti preberá čiastočne znaky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Napriek pomenovaniu nie je možné j.s.a. považovať za typ akciovej spoločnosti, ale za samostatný druh obchodnej, kapitálovej spoločnosti. Predpokladá sa však subsidiárne použitie ustanovení Obchodného zákonníka o akciovej spoločnosti. Cieľom takejto novelizácie Obchodného zákonníka je najmä zjednodušenie podnikania, a tým aj rozšírenie možností podnikateľského prostredia a samotného investovania.

S ohľadom na nadobudnutie účinnosti novely zákona, ktorou sa do právneho poriadku Slovenskej republiky zavádza j.s.a. je nevyhnutné zdôrazniť, že zmena právnej formy už existujúcich spoločností na j.s.a. nie je možná. Obmedzenie takejto zmeny sa týka taktiež zmeny j.s.a. na inú formu obchodnej spoločnosti. V takomto prípade môže dôjsť len k zmene na akciovú spoločnosť.

Podnikatelia zvažujúci možnosť vytvorenia j.s.a. by mali brať do úvahy najmä rozsah svojej podnikateľskej činnosti, nakoľko táto forma obchodnej spoločnosti je vhodná najmä pre malé a stredné firmy. Novelizácia právnej úpravy bola realizovaná najmä s ohľadom na rozširujúci sa trend tzv. startupov. J.s.a. je pre takýto druh podnikateľskej činnosti vhodná najmä z dôvodu zabezpečenia záujmov potencionálnych investorov, ktorí v prípade realizovania investície získavajú zodpovedajúci podiel v spoločnosti. Takýmto postupom je jednak zaistená ochrana záujmov investorov, ako aj nadobudnutie dostatočného finančného základu pre vznik a rozvoj nových projektov. Oblasti využitia j.s.a. nie sú zároveň limitované určitým odvetvím.

Podmienky založenia j.s.a sú obdobné ako pri spoločnosti s ručením obmedzeným. J.s.a. sa zakladá prostredníctvom zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny vyhotovenej vo forme notárskej zápisnice, pričom zakladateľom môže byť jedna alebo viac osôb.

Zjednodušenie založenia tohto druhu obchodnej spoločnosti spočíva taktiež v nízkej hodnote základného imania, ktorá je vo výške minimálneho 1 Eura, ako aj vo flexibilite vkladov v rámci kapitálu. Základné imanie j.s.a. je rozvrhnuté na akcie určitej menovitej hodnoty, ktoré je vzhľadom na výšku základného imania možné vyjadrovať v eurocentoch, minimálna výška je 1 eurocent. Splatenie základného imania sa vyžaduje pred samotným vznikom obchodnej spoločnosti. Akcie j.s.a. predstavujú zaknihovaný cenný papier znejúci výhradne na meno. V rámci j.s.a. sa možno stretnúť s dvomi druhmi akcii – kmeňovými a s akciami s osobitnými právami. V rámci organizačnej štruktúry j.s.a. sa obligatórne zriaďuje valné zhromaždenie a predstavenstvo, na rozdiel od dozornej rady, ktorej kreovanie je fakultatívne.

Tak ako je tomu v kapitálových spoločnostiach, za porušenie záväzkov nesie zodpovednosť samotná obchodná spoločnosť a nie jej jednotliví členovia. Zákonnú úpravu vzťahov medzi akcionármi, najmä ich práva a povinnosti, možno špecifikovať na základe akcionárskej zmluvy.

Práva akcionárov sú v rámci j.s.a. koncipované čiastočne odlišne od ostatných foriem kapitálových spoločností, nakoľko dochádza k zakotveniu nových práv akcionárov. Ide najmä o právo požadovať prevod akcií a právo požadovať nadobudnutie akcií.

 

Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.