Loader
Notársky úrad | JUDr. Ľubomír Vlha -

Zastúpenie v dedičskom konaní

Dedičské konanie od 01.07.2016
Zastúpenie v dedičskom konaní

Dedičské konanie je ovládané zásadou ústnosti. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby účastníci dedičského konania boli pri prejednávaní dedičstva prítomní osobne.

Je samozrejmé, že v priebehu dedičského konania môžu nastať rôzne skutočnosti, či už choroba, naštrbené vzťahy medzi účastníkmi, pracovná vyťaženosť, služobná cesta alebo iné okolnosti, ktoré účastníkovi dedičského konania znemožnia osobnú účasť. Vzhľadom na skutočnosť, že po neúspešnom predvolaní na dedičské konanie, kedy účastník konania svoju neúčasť neospravedlní závažnými dôvodmi, môže byť na toto konanie predvedený. Aby ste sa vyhli vzniku takejto situácie, je možné, aby ste sa dali v dedičskom konaní zastúpiť. 

Plnomocenstvo na účely zastúpenia v dedičskom konaní možno udeliť advokátovi alebo inej fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Pri výbere osoby, ktorá Vás bude v dedičskom konaní zastupovať dbajte najmä na to, aby boli riadne uplatňované Vaše práva a hájené Vaše záujmy. Zastúpiť sa môžete dať tak na účely celého dedičského konania, prípadne jeho časť. V prípade, že sa rozhodnete udeliť plnomocenstvo len na určitú časť dedičského konania, je nevyhnutné túto časť presne vymedziť. Plnomocenstvo môžete udeliť napr. len na odmietnutie alebo prijatie dedičstva po poručiteľovi, na účasť na predbežnom vyšetrení, na prejednanie dedičstva, na uskutočnenie návrhov, vyhlásení a vyjadrení, uzavretie dohody o vyporiadaní dedičstva, na prijímanie rozhodnutí a iných písomností.

Pri výbere splnomocnenca taktiež dbajte na to, aby nedošlo k stretu záujmov v dedičskom konaní. Ide o to, aby ste neudelili plnomocenstvo osobe, ktorej právny záujem na dedičskom konaní je protichodný s Vašimi záujmami. Na to, aby plnomocenstvo vyvolalo zamýšľané účinky je nevyhnutné, aby spĺňalo zákonom určené náležitosti. V plnomocenstve definujte splnomocniteľa (osobu, ktorá plnomocenstvo udeľuje) a splnomocnenca (osobu, ktorá na základe plnomocenstva preberá zastúpenie v dedičskom konaní), a to ich menom, priezviskom, dátumom narodenia, trvalým pobytom a štátnym občianstvom. Ďalej uveďte v akom rozsahu plnú moc udeľujete a bližšie špecifikujete predmetné dedičské konanie, a to súdom a notárskym komisárom, pred ktorým je dedičské konanie vedené, spisovou značkou. Takto vyhotovené plnomocenstvo podpisuje splnomocniteľ, rovnako ako aj splnomocnenec, ktorý svojím podpisom vyjadruje svoj súhlas s prevzatím zastúpenia.

Osoby, ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo majú spôsobilosť na právne úkony obmedzenú, musia byť pri právnych úkonoch, ktoré treba urobiť v súvislosti s nadobudnutím dedičstva, zastúpené zákonným zástupcom. Osobitnú situáciu predstavuje zastupovanie procesným opatrovníkom. Tohto súd ustanoví v prípade, ak nie je známy ten, o kom sa možno dôvodne domnievať, že je poručiteľovým dedičom alebo v prípade, že nie je známy jeho pobyt. Dedič je v tomto prípade zastúpený zákonným zástupcom – procesným opatrovníkom, ktorý zaňho uskutočňuje všetky právne úkony, na ktoré by bol dedič v konaní oprávnený. O dedičskom práve takejto osoby sa upovedomuje verejnou vyhláškou.

Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.